info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

1. Toepasselijkheid
1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door www.ledsafety.nl hierna te noemen “Ledsafety”.
1.2          De Internet site van Ledsafety richt zich uitsluitend op afnemers binnen de Europese Unie.
1.3          Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ledsafety is gegeven.
1.4          Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2. Identiteit van de ondernemer
2.1         Ledsafety Nederland (handelt onder de naam: Digital Data Communications Nederland BV)
2.2         Vosboerweg 22
               7556 BS Hengelo (OV)

2.3         Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:30 – 17:30 op telefoonnummer 074-2553132.
2.4          info@ledsafety.nl
2.5          KvK-nummer: 06087230
               Btw-identificatienummer: NL8068.1880.3B01

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1          Ledsafety garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internetsite. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
3.2          Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Ledsafety het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na telefonische bevestiging, danwel een bevestiging per e-mail van Ledsafety.
3.3          Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Ledsafety schriftelijk zijn vastgelegd.
3.4          Koper en Ledsafety komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.4. Prijzen
4.1          Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Ledsafety geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
4.2          De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Ledsafety bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Ledsafety terug genomen.
4.3          De prijzen van Ledsafety zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
4.4          Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Ledsafety onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
4.5          Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

5. Betalingen
5.1          Als Ledsafety na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Ledsafety onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Ledsafety.
5.2          Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Ledsafety op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.3          Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Ledsafety uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
5.4          Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Ledsafety als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 40,- (excl. BTW).
5.5          In het geval van niet (tijdige) betaling is Ledsafety bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

6. Aflevering en leveringstermijn
6.1          De door Ledsafety opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Ledsafety derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
6.2          De door Ledsafety opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch dan wel electronisch (per e-mail) is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers.
6.3          Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
6.4          Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Ledsafety de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.5          Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 14 dagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Ledsafety, mits vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking.
6.6          Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 6.6, kan slechts plaatsvinden na schriftelijke, danwel electronische of telefonische aanmelding bij Ledsafety.
6.7          Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 6.6 en 6.7, dienen uiterlijk binnen 20 dagen na afleverdatum in bezit te zijn van Ledsafety.
6.8          In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 6.6, 6.7 en 6.8, zal Ledsafety zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. Ledsafety behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. Ledsafety is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
6.9          Ledsafety zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren.
6.10       Indien producten beschadigd zijn zal Ledsafety de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
6.11       Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1          Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2          De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

8. Garantie
8.1          Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Ledsafety getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door de fabrikant van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
8.2          Fabrieksgarantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. Uiteraard draagt Ledsafety hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
8.3          Gedurende de termijn van fabrieksgarantie zal Ledsafety kunnen bemiddelen tussen fabrikant en consument. Na het verstrijken van de garantie termijn doet Ledsafety afstand van haar bemiddelende rol.
8.4          In geval van een defect welke valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 11, inclusief subleden, niet van toepassing.

9. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
9.1          De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Ledsafety geleverde producten en/of diensten.
9.2          Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Ledsafety c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
9.3          De koper zal Ledsafety direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
9.4          De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Ledsafety te melden.

10. Intellectueel eigendom
10.1       Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internet-site berusten bij Ledsafety c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.2       De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Ledsafety ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
10.3       De koper mag merken van Ledsafety niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
10.4       Ledsafety verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een aktie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Ledsafety naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
10.5       De koper stelt Ledsafety direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Ledsafety inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
10.6       Ledsafety aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ledsafety.

11. Aansprakelijkheid
11.1       Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Ledsafety nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Ledsafety is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
11.2       Ledsafety is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de electrische installaties en de gebruikte apparatuur en/of uitval van haar systeem.
11.3       ICE hop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet-site wegens onderhoud of anderszins.
11.4       De koper is gehouden Ledsafety te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
11.5       Ledsafety aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Ledsafety iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

12. Overmacht
12.1       Indien Ledsafety door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
12.2       Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
12.3       Onder overmacht wordt door Ledsafety verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Ledsafety of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
12.4       Zowel de koper als Ledsafety zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

13. Toepasselijk recht en verdragen
13.1       Op de door Ledsafety gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2       De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Geschillen beslechting
13.1       Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door een bevoegde rechter.


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Wij maken gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn onze op onze website. De veilige cookies worden gebruikt voor het meten van webstatistieken en zorgen ervoor dat ledsafety.nl wordt afgestemd op uw wensen en interesses.